•  ประวัติหน่วย
•  ผู้บังคับบัญชา
•  ฝกพ.
•  ฝขว.
•  ฝยก.
•  ฝกบ.
•  ฝกง

 

 

•  ร.6
•  ร.6/1
•  ร.6/3
•  โครงการดงนาทาม
•  ศูนย์การเรียนรู้
  ค่ายลูกเสือ

 

 

ความรู้ทางวิชาการ
- การอ่านแผนที่เข็มทิศ
- แบบธรรมเนียมทหาร
- ตัวอย่างระเบียบงานสารบัญ
 

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการระบบ e - Army

(ระบบ MIS สายงานกำลังพล)

๑. คณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศในระดับ ทบ. มีดังนี้

๑.๑ ระดับ ทบ. มี เสธ.ทบ. เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

๑.๒ คณะกรรมการในระดับ ทบ. ได้มีการแต่งตั้งไว้ จำนวน ๑ คณะ คือ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทบ. มี เสธ.ทบ. เป็นประธาน โดย ศทท. เป็นฝ่ายเลขานุการ และ ยก.ทบ. เป็น ผช.ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ มีคณะอนุกรรมการจำนวน ๓ คณะ ได้แก่

- คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา ทบ. มี รอง เสธ.ทบ. ที่รับผิดชอบสายงานข่าวและยุทธการเป็นประธาน และ ยก.ทบ. เป็นฝ่ายเลขานุการ

- คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทบ. มี รอง เสธ.ทบ. ที่รับผิดชอบสายงานกำลังพลและส่งกำลังบำรุงเป็นประธาน และ สปช.ทบ. เป็นฝ่ายเลขานุการ

- คณะอนุกรรมการประสานงานและกลั่นกรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบ. มี จก.สส. เป็นประธาน และ ยก.ทบ. เป็นฝ่ายเลขานุการ

๒. ความรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศทางฝ่ายอำนวยการ ในภาพรวมของ ทบ. กำหนดให้ยก.ทบ. เป็นฝ่ายอำนวยการหลักทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในการดำเนินการเกี่ยวกับงานการจัดวางระบบสารสนเทศของ ทบ. มีชื่อเรียกว่า “โครงการระบบสารสนเทศ ทบ. หรือ
e – Army” ซึ่งในโครงการดังกล่าวประกอบด้วยระบบงานหลัก จำนวน ๔ ระบบงาน และ ได้มีการแบ่งมอบความรับผิดชอบให้ กรมฝ่ายเสนาธิการ กำกับดูแลไว้ดังนี้

๒.๑ ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกติ (MIS) มีลักษณะเป็นระบบงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานปกติของกรมฝ่ายเสนาธิการ มี สปช.ทบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

๒.๒ ระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) มีลักษณะเป็นระบบงานที่ใช้ในภารกิจทางด้านงานภาคสนามของ ทบ. โดยเป็นระบบงานที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับภาพการรบให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว มี ยก.ทบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

๒.๓ ระบบงานสงครามข้อมูลข่าวสาร (IW) มีลักษณะเป็นระบบงานที่ใช้ในการตรวจสอบ รายงาน และประกันว่าข้อมูลข่าวสารที่ใช้ หรือมีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจ จะมีความได้เปรียบเหนือฝ่ายตรงข้าม มี ยก.ทบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ ทั้งนี้ ในระบบงานดังกล่าวยังหมายรวมถึง ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) ซึ่งมี ขว.ทบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบด้วย

๒.๔ ระบบงานคลังข้อมูล (DW) มีลักษณะเป็นระบบงานที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ MIS มาดำเนินการ โดยสามารถจัดทำเป็นรายงานได้ในลักษณะหลายมิติตามความต้องการ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนการวิเคราะห์ในภาพรวมตามห้วงเวลาให้แก่ผู้บังคับบัญชา มี ศทท. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

๓. ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกติ (MIS) เป็นระบบงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานปกติของ กรมฝ่ายเสนาธิการ โดยแบ่งความรับผิดชอบกำกับดูแลไปตามสายงาน รวม ๖ สายงาน ดังนี้

- กพ.ทบ. รับผิดชอบระบบงานในสายงานกำลังพล

- ขว.ทบ. รับผิดชอบระบบงานในสายงานข่าว

- ยก.ทบ. รับผิดชอบระบบงานในสายงานยุทธการ

- กบ.ทบ. รับผิดชอบระบบงานในสายงานส่งกำลังบำรุง

- กร.ทบ. รับผิดชอบระบบงานในสายงานกิจการพลเรือน

- สปช.ทบ. รับผิดชอบระบบงานในสายงานงบประมาณ และการเงินการบัญชี

๔. โครงการระบบสารสนเทศ ฯ (MIS) แบ่งกรอบการดำเนินการเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

- ระยะที่ ๑ ดำเนินการในหน่วยระดับ ทบ. (ส่วนกลาง)

- ระยะที่ ๒ ดำเนินการในหน่วยระดับ ทภ. - กองพล

- ระยะที่ ๓ ดำเนินการในระดับกรม - กองพัน

๕. ข้อมูลการดำเนินการโครงการ ฯ ในระยะที่ ๑ ได้มีการปฏิบัติมาตามลำดับห้วงเวลา สรุปได้ดังนี้

- เมื่อ ๓๑ มี.ค.๔๙ ทบ. โดย สส. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท MFEC จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการ ฯ โดยในสัญญากำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จใน ๒๐ ก.พ.๕๑

- งานตามโครงการ ฯ ในระยะที่ ๑ ได้ดำเนินการตรวจรับมอบงานเมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๓

- ระยะเวลารับประกันงานตามโครงการ ฯ ระยะที่ ๑ สิ้นสุดเมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๔

- ปัจจุบัน ทบ. ได้ว่าจ้างบริษัท ฯ ให้ทำการปรนนิบัติบำรุงระบบ ฯ มีระยะเวลา ๑ ปี (เรียกโดยย่อว่า โครงการ MA) โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา ใน พ.ค.๕๕

๖. โครงการ ฯ ระยะที่ ๑ ในส่วนของงานด้านกำลังพล กำหนดให้หน่วยระดับ นขต.ทบ. ที่ได้มีการวางเครือข่ายติดต่อรับ - ส่งข้อมูลไปถึงแล้ว จำนวน ๒๕ หน่วย ใช้งานระบบ ได้แก่

- กพ.ทบ. - ขว.ทบ. - ยก.ทบ. - กบ.ทบ. - กร.ทบ.

- สปช.ทบ. - สลก.ทบ. - สบ.ทบ. - กง.ทบ. - ศทท.

- จบ. - สส. - สห.ทบ. - สก.ทบ. - สวพ.ทบ.

- สตน.ทบ. - สพ.ทบ. - ขส.ทบ. - พธ.ทบ. - ยย.ทบ.

- วศ.ทบ. - พบ. - สธน.ทบ. - กส.ทบ. - กช.

๗. ระบบ MIS สายงานกำลังพล ประกอบด้วยระบบงานหลัก จำนวน ๘ ระบบ ดังนี้

๗.๑ ระบบงานรักษายอดกำลังพล เป็นระบบงานพื้นฐานทางด้านกำลังพล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลหลักที่สำคัญ เช่น อัตรากำลังพล ประวัติกำลังพล ทำเนียบการบรรจุกำลังพล และสถานภาพกำลังพล เป็นต้น

๗.๒ ระบบงานกำลังพลในหน่วย เป็นระบบงานสำหรับใช้ในการดำเนินการทางธุรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านกำลังพลโดยทั่วไปภายในของแต่ละหน่วย

๗.๓ ระบบงานจัดการกำลังพล เป็นระบบงานที่นำข้อมูลพื้นฐานหลักทางด้านกำลังพลจากระบบงานรักษายอดกำลังพล (ในข้อ ๗.๑) มาใช้ประมวลผลในงานเกี่ยวกับการจัดการกำลังพล เช่น การบรรจุ การปรับย้าย การช่วยราชการ การลาออก การแต่งตั้งยศ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการประเมินค่าการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๗.๔ ระบบงานพัฒนาและรักษาขวัญ เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวกับสิทธิ และสวัสดิการกำลังพล เช่น การปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้าง การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จประจำปี การปูนบำเหน็จพิเศษ การพิจารณาให้เงินเพิ่มพิเศษ การจัดอาคารที่พัก การจัดเวรราชองค์รักษ์และนายทหารพิเศษ เป็นต้น

๗.๕ ระบบงานกำลังสำรอง เป็นระบบงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านกำลังสำรอง เช่น การจัดเก็บข้อมูลสถานภาพทหารกองเกินและกำลังสำรอง การรายงานผลข้อมูลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ เป็นต้น

๗.๖ ระบบงานสารบรรณของหน่วย เป็นระบบงานเกี่ยวกับการบริหารงานหนังสือและเอกสาร เช่น งานจัดเก็บระเบียบ คำสั่ง งานสำเนาเอกสารแจกจ่าย และงานทะเบียนหนังสือ เป็นต้น

๗.๗ ระบบงานธุรการของหน่วย เป็นระบบงานเพื่อดำเนินการด้านธุรการทั่วไปภายในของแต่ละหน่วย เช่น การลาประเภทต่างๆ การจัดกำลังพลร่วมพิธี การจัดเวรยาม การเงินเกี่ยวกับสิทธิทั่วไป เป็นต้น

๗.๘ ระบบงานการศึกษา เป็นระบบงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลหลักสูตรทางการศึกษา และการรายงานผลการศึกษาของแต่ละหลักสูตร

๘. ระบบ MIS สายงานกำลังพล จำนวน ๘ ระบบ ตามข้อ ๗ นั้น แต่ละระบบยังมีรายละเอียดที่แบ่งออกเป็นระบบงานย่อยอีก รวมทั้งสิ้น ๔๘ ระบบ (และยังมีแยกงานย่อยลงไปอีก) ดังนี้

ลำดับ ระบบงานหลัก ลำดับ ระบบงานย่อย
1 ระบบงานรักษายอดกำลังพล 1 งานฐานข้อมูลทำเนียบกำลังพล
2 งานฐานข้อมูลประวัติกำลังพล
3 งานฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกำลังพล
4 งานการควบคุมอัตรากำลังพล
5 งานบัญชีบรรจุกำลังพลสำรอง
6 งานกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
7 งานจัดหากำลังพลทหารกองประจำการ
8 งานรายงานสถานภาพกำลังพล
2 ระบบงานกำลังพลในหน่วย 1 งานกำลังพลในหน่วย
3 ระบบงานจัดการกำลังพล 1 งานการบรรจุ
2 งานการปรับย้าย
3 งานการเปลี่ยนเหล่า
4 งานทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
5 งานประเมินค่าการปฏิบัติงาน
6 งานการแต่งตั้ง/เลื่อนยศ
7 งานการปลด/ถอดยศ
8 งานการกระทำความผิด
9 งานการลาออก
10 งานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
11 งานเกษียณอายุราชการ
12 งานการช่วยราชการ
13 งานโอนข้าราชการ
4 ระบบงานพัฒนาและรักษาขวัญ 1 งานปรับปรุงเงินเดือน
2 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3 งานบำเหน็จประจำปี
4 งานเงินเพิ่มพิเศษ
5 งานเงินประจำตำแหน่ง
6 งานจัดสรรอาคารที่พัก
7 งานแต่งตั้งราชองค์รักษ์เวร/น.พิเศษ
8 งานโครงการ
9 งานรับรองเวลาราชการ
10 งานกองทุนชุมชน
11 งานให้รางวัลและหนังสือชมเชย
12 งานสินไหม
13 งานเงินกองทุนสวัสดิการทหารบก
14 งานพิธีการ
15 งานบำเหน็จตกทอด/บำนาญพิเศษ
16 รายงานขอเข้าสมาคม
5 ระบบงานกำลังสำรอง 1 งานฐานข้อมูลทหารกองเกินและกำลังสำรอง
2 งานการตรวจเลือกทหารกองเกิน
6 ระบบงานสารบรรณของหน่วย 1 งานสารบรรณของหน่วย
7 ระบบงานธุรการของหน่วย 1 งานเวรยาม
2 งานพิธีการ
3 งานอบรมนอกหลักสูตร
4 งานการเงิน
5 งานได้รับรางวัล/หนังสือชมเชย
6 งานการลา
8 ระบบงานการศึกษา 1 งานสิทธิการเข้าใช้งานข้อมูลแต่ละสถาบัน

๙. รายการข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับใช้งานระบบในขั้นต้น โดยสรุปมีดังนี้

๙.๑ ข้อมูลรายชื่อ - ประวัติของกำลังพลเป็นรายบุคคลตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว

๙.๒ ข้อมูลอัตรากำลังพล (ตอนที่ ๓ อัตรากำลังพล ในอัตราการจัดหน่วยแต่ละหมายเลข)

:ข้อมูลนี้จะอยู่ในระบบงานการจัดหน่วยทหาร ของ ยก.ทบ. โดยเมื่อ ยก.ทบ. รับรองความถูกต้องของอัตรากำลังพลแต่ละหน่วยแล้ว ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบสำเนา จะถูกส่งผ่านเข้ามาในระบบสายงานกำลังพล (ระบบงานทำเนียบกำลังพล) เพื่อนำไปจัดตั้งทำเนียบกำลังพลให้กับหน่วยที่ใช้อัตราการจัดหน่วยนั้น ๆ ต่อไป

๙.๓ ข้อมูลหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานทางด้านกำลังพล เช่น ข้อมูล ชกท., คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง, กำหนดสิทธิต่าง ๆ เป็นต้น

: ข้อมูลเหล่านี้จะใช้อ้างอิงในแต่ละระบบงานตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการกรอกข้อมูล/นำเข้าข้อมูล เป็นเรื่อง ๆ ไป

.................................................