•  ประวัติหน่วย
•  ผู้บังคับบัญชา
•  ฝกพ.
•  ฝขว.
•  ฝยก.
•  ฝกบ.
•  ฝกง

 

 

•  ร.6
•  ร.6/1
•  ร.6/3
•  โครงการดงนาทาม
•  ศูนย์การเรียนรู้
  ค่ายลูกเสือ

 

 

ความรู้ทางวิชาการ
- การอ่านแผนที่เข็มทิศ
- แบบธรรมเนียมทหาร
- ตัวอย่างระเบียบงานสารบัญ
 

 • ประวัติ ย่อ หน่วย ร.๖ พัน.๒ 
  หน่วย ร.๖ พัน.๒ กำเนิดขึ้น เมื่อ ๑๓ มิ.ย. ๘๔ ในนาม หน่วยกองพันทหารราบที่ ๒๖ กรมทหารราบที่ ๒๓ 
  - พ.ศ.๒๔๘๘ แปรสภาพเป็น กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๓ 
  - พ.ศ.๒๕๒๒ แปรสภาพเป็น กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๖ ขึ้นการบังคับบัญชากับกองพลที่ ๓ 
  - พ.ศ.๒๕๒๓ โอนการบังคับบัญชาขึ้นกับกองพลที่ ๖
  - พ.ศ.๒๕๒๕ ขึ้นการบังคับบัญชากับกองพลทหารราบที่ ๖ จนถึงปัจจุบัน 
  กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๖ ได้รับพระราชทาน ธงชัยเฉลิมพล ประดับแพรแถบ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เมื่อ ๑๔ ต.ค. ๙๖ 

  วีรกรรมหน่วย กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๖ 
  ๑.ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๘๘ ได้ปฏิบัติราชการในสงครามเอเชียบูรพา ร่วมกับสหรัฐอเมริกาในนามของกองพันทหารราบที่ ๒๕ และ ๒๗ กองพลที่ ๔ สามารถยึดเมืองเชียงตุง เมืองมะในรัฐฉานได้ รวมปฏิบัติราชการ ๔ ปี 

  ๒.ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ปฏิบัติราชการสนามที่ อ.มุกดาหาร จ.นครพนม เพื่อสกัดกั้นสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีทหารเวียตมิน เข้าโจมตีป้อม เดียน เบียน ฟู ที่ฝรั่งเศสยึดครองอยู่ จนกระทั่งเหตุการณ์สงบ 

  ๓.ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ส่งกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในกรุงเทพฯ จนกระทั่งเหตุการณ์สงบลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน “ เหรียญรัตนาภรณ์ ” ให้แก่หน่วย 

  ๔.ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ หน่วยได้ส่งกำลังเข้าปฏิบัติราชการสนามตามแผนป้องกันประเทศในพื้นที่อีสานตอนล่าง เช่น -ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ผลักดันกองกำลังต่างชาติที่ช่องพระพลัย อ.ขุนหาญ จว.ศ.ก. -ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ผลักดันกองกำลังต่างชาติที่ บ.ตาตูม อ.สังขะ จว.ส.ร. -ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๑ ออกปฏิบัติราชการสนามตามแผนป้องกันประเทศที่ช่องบก อ.น้ำยืน จว.อ.บ. สามารถยึดและควบคุมภูมิประเทศสำคัญ เช่น ยึดเนิน ๔๐๘ เมื่อ ๒๗ พ.ค. ๒๕๓๐ และยึดเนิน ๓๘๒ เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๒๕๓๐ -ปี พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๘ และ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๔ ปฏิบัติราชการสนามตามแผนป้องกันประเทศที่ ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 

  ๕.ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ หน่วยได้ส่งกำลังเข้าปฏิบัติราชการสนาม ใน พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง และอ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส และในปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ จัดกำลัง ๑ ร้อย ร. สมทบ พัน.ร.๖๐๑ ปฏิบัติภารกิจใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส และจัดกำลัง ๑ร้อย ร.สมทบ พัน.ร.๖๐๓ ปฏิบัติภารกิจใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ปัตตานี และในปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ จัดกำลัง ๑ร้อย ร.สมทบ พัน.ร.๒๓๔ , พัน.ร.๑๖๒ ปฏิบัติภารกิจใน พื้นที่เขาพระวิหาร อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ และในปัจจุบัน ได้จัดกำลังปฏิบัติราชการสนาม ในนาม พัน.ร.๖๐๒ / ฉก.ปัตตานี ๒๒ รับผิดชอบพื้นที่ อ.ยะหริ่ง และ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ตั้งแต่ เม.ย.๕๓ ถึง ปัจจุบัน 

  ๖.นอกจากนั้น กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๖ ยังได้ส่งกองกำลังร่วมรบนอกประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี เวียดนาม และลาว รวมทั้งออกปฏิบัติราชการสนามตามคำสั่ง ทภ.๒ และ กอ.รมน. ภาค ๒ ในพื้นที่อีสานตอนล่างและตอนบน เพื่อปราบปรามก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งเหตุการณ์สงบลง และผู้ก่อการร้ายได้ทยอยเข้ามอบตัวกับทางการ และเป็นผู้ร่วมพัฒนาไทยจนถึงปัจจุบัน