•  ประวัติหน่วย
•  ผู้บังคับบัญชา
•  ฝกพ.
•  ฝขว.
•  ฝยก.
•  ฝกบ.
•  ฝกง

 

 

•  ร.6
•  ร.6/1
•  ร.6/3
•  โครงการดงนาทาม
•  ศูนย์การเรียนรู้
  ค่ายลูกเสือ

 

 

ความรู้ทางวิชาการ
- การอ่านแผนที่เข็มทิศ
- แบบธรรมเนียมทหาร
- ตัวอย่างระเบียบงานสารบัญ
 

รายนามผู้บังคับบัญชา อดีต - ปัจจุบัน

๑.  ขุนลือชาญรบ  (ลือ  ศิลปะระกะ)   พ.ศ.  ๒๔๘๔

๒.  ขุนโสติบำรุง  (สวัสดิ์  โสติบำรุง)  พ.ศ.  ๒๔๘๖

๓.  พ.ต.  ทวี  ดำรงหัด  พ.ศ.  ๒๔๘๗

๔.  พ.ท.  พิศิษฐ์  ไตรกิติ  พ.ศ.  ๒๔๘๘

๕.  พ.ท.  อุดม  ชูโต  พ.ศ.  ๒๔๙๑

๖.  พ.ท.  จงยุทธ  ชูศรี  พ.ศ.  ๒๔๙๑

๗.  พ.ท.  ปรุง  บุณฑริก  พ.ศ.  ๒๔๙๒

๘.  พ.ท.  จงยุทธ  ชูศรี  พ.ศ.  ๒๔๙๓

๙.  พ.ท.  ชัยณรงค์  ธรรมศักดิ์  พ.ศ.  ๒๔๙๓

๑๐.  พ.ท.  อารี  ใจธรรม  พ.ศ.  ๒๔๙๖

๑๑.  พ.ท.  อรัญ  รักสำรวจ  พ.ศ.  ๒๕๐๑

๑๒.  พ.ท.  ปัญญา  สนธิสง่า  พ.ศ.  ๒๕๐๗

๑๓.  พ.ท.  บรรเทา  ใยเกตุ  พ.ศ.  ๒๕๑๖

๑๔.  พ.ท.  ทนง  ไวว่อง  พ.ศ.  ๒๕๒๑

๑๕.  พ.ท.  ทัศ  วิชัยลักขณา  พ.ศ.  ๒๕๒๕

๑๖.  พ.ท.  พิเชษฐ์  วิสัยจร  พ.ศ.  ๒๕๓๐

๑๗.  พ.ท.  ภัทรินทร์  ลีลายุทธ  พ.ศ.  ๒๕๓๑

๑๘.  พ.ท.  วรนันท์  นามวัง  พ.ศ.  ๒๕๓๔

๑๙.  พ.ท.  จุลเดช  จิตถวิล  พ.ศ.  ๒๕๓๗

๒๐.  พ.ท.  วินัย  คำชุ่ม  พ.ศ.  ๒๕๔๐

๒๑.  พ.ท.  อรรถ  สิงหัษฐิต  พ.ศ.  ๒๕๔๒

๒๒.  พ.ท.  พูลศักดิ์  สมบูรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๕

๒๓.  พ.ท.  พิศิษฐ์  ศรีสังข์  พ.ศ.  ๒๕๔๗

๒๔.  พ.ท.  สฤษดิ์  สิงหโยธิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

๒๕.  พ.ท.  ณัฐดนัย  ผาคำ  พ.ศ.  ๒๕๕๔

.. ..

 

เมนูหลัก :: ประวัติหน่วย :: รายนามผู้บังคับบัญชา :: แผนที่ :ข่าวประชาสัมพันธ์:ติดต่อเรา